a

Menu

Kozijndeal Nederland B.V.

Disclaimer

Kozijndeal Nederland B.V. vindt het belangrijk dat je gewezen wordt op de risico’s die het gebruik van een website met zich mee kunnen brengen en op de aansprakelijkheden die wij uitsluiten.

Disclaimer bij deze website

Deze website (kozijndealnederland.nl) wordt beheerd door Kozijndeal Nederland B.V.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Kozijndeal Nederland B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Kozijndeal Nederland B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Kozijndeal Nederland B.V. beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Kozijndeal Nederland B.V. kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat (1.) het gebruik van andere bezoekers stoort, (2.) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (3.) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Kozijndeal Nederland B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Kozijndeal Nederland B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer je zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doe je dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Kozijndeal Nederland B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kozijndeal Nederland B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kozijndeal Nederland B.V.

Online communicatie

Berichten die je stuurt aan Kozijndeal Nederland B.V. per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Kozijndeal Nederland B.V. adviseert je om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Kozijndeal Nederland B.V. te sturen. Indien je er voor kiest om berichten aan Kozijndeal Nederland B.V. per e-mail te sturen, accepteer je het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Kozijndeal Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Kozijndeal Nederland B.V. geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (1.) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (2.) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (3.) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Kozijndeal Nederland B.V. wordt gezonden of aan jou wordt gezonden, (4.) het verlies van gegevens, (5.) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (6.) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Kozijndeal Nederland B.V.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Kozijndeal Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Copyright 2024, Kozijndeal Nederland B.V. Voor vragen/opmerkingen kun je mailen: info@kozijndealnederland.nl.

Loading...
Begin chat
Kunnen we je ergens mee helpen?
Kozijndeal Nederland contact
Goedendag,

Kunnen we je ergens mee helpen?